Formidlingsordningen

Kort om ordningen/puljen

Tilskuddet fra formidlingsordningen har til formål, at professionelle producenter kan nedbringe billetpriserne på forestillinger. Teatre i hele landet kan således tilbyde publikum rabatfordele, når de køber scenekunstforestillinger. Formidlingsordningen bliver derfor også kaldt billetkøbsordningen. Både teatre og arrangører såsom teaterforeninger, kulturhuse og turnéteaterarrangører kan søge formidlingstilskud gennem tre forskellige puljer afhængigt af, om man er teater eller arrangør.

Anmærkning: Kulturens Analyseinstitut er i gang med at indhente og bearbejde data vedrørende formidlingsordningen, som vil lægges op på hjemmesiden løbende.

Hvem retter ordningen sig mod?

Udvalget støtter projekter og aktiviteter i ”teatre, frie grupper, projektteatre, børneteatre, egnsteatre og små storbyteatre inden for alle genrer af scenekunsten” og støtter yderligere en række internationale aktiviteter på scenekunstområdet. I kortlægningen af scenekunstfeltet benævnes scenekunstinstitutioner, der støttes af Projektstøtteudvalget for Scenekunst, som projektteatre, da de modtager projektstøtte. Projektteatrene står modsat de såkaldte institutionsteatre, der ifølge Projektstøtteudvalget er de teatre og scenekunstkompagnier, der jf. lovgivningen er uden for projektstøtteudvalget område, dvs. Det Kongelige Teater, landsdelsscenerne, Den Jyske Opera og teatrene under Det Københavnske Teatersamarbejde. Udvalget kan dog yde støtte til samarbejde mellem projektteatre og institutionsteatre. Via en af puljerne uddeler udvalget også driftsstøtte til en række scenekunstaktører over flere sæsoner, som bl.a. kan ses i seneste mødereferat for puljeuddelingen. 

Pulje 1: Landsdelsscener og Det Københavnske Teatersamarbejde

Pulje 1 gælder for de statsstøttede teatre, som omfatter landsdelsscenerne (Odense Teater, Aalborg Teater og Aarhus Teater) samt teatrene i Det Københavnske Teatersamarbejde, der udgøres af Betty Nansen Teatret, Folketeatret, Nørrebro Teater og Østerbro Teater (Østre Gasværk Teater og Republique/Revolver).  

Pulje 1-teatrene får tilskuddet uden forudgående ansøgning på baggrund af opgørelser over antal solgte billetter med rabat i foregående sæson. Slots- og Kulturstyrelsen beregner årligt en tilskudssats, som danner grundlag for tilskudsberegningen for kommende sæson. Dét antal af billetter, der er solgt med rabat, som kan udløse formidlingstilskud, kan højst udgøre 70% af teatrets samlede billetsalg. Landsdelsscenerne har i skrivende stund alle formidlingstilskuddet som integreret del af sine rammeaftaler. Teatrene i Det Københavnske Teatersamarbejde får samlet udbetalt tilskuddet, og fordeler det videre internt ift. teatrenes billetsalg. 

Formidlingstilskud til landsdelsscenerne og Det Københavnske Teatersamarbejde

Scroll til siden for at se hele tabellen

Af tabellen fremgår formidlingstilskudsbeløbet i mio. kr. til de tre landsdelsscener og Det Københavnske Teatersamarbejde i perioden fra sæsonen 2017/2018 til 2022/2023. Der ses generelt fald i formidlingstilskuddet til både landsdelsscenerne og Det Københavnske Teatersamarbejde over perioden.

Kilde: Finansloven

Aalborg Teater, Kejserens Nye Klæder. Foto: Allan Toft.

Pulje 2: Stationære teatre og andre producerende teatre samt scenekunstkompagnier uden fast scene

Pulje 2 kan søges af egnsteatrene, små storbyteatre, Den Jyske Opera, Dansk Danseteater, Dansehallerne, Randers Teater og Vendsyssel Teater. Puljen kan også søges af teatre, der via Statens Kunstfond modtager tilskud fra Projektstøtteudvalget for Scenekunst og Musikdramatisk Udvalg samt andre teatre, der producerer professionel scenekunst (herunder scenekunstkompagnier uden fast scene). Herudover kan opførsler godkendt af Projektstøtteudvalget for Scenekunst også søge formidlingstilskud.  

Via Scenit har flertallet af teatrene i hovedstadsområdet skabt en fælles rabatordning, som Scenit administrerer. Scenit-samarbejdets fællesansøgning har lidt tidligere frist (omkring midt december frem for ordinær frist i start januar). I sæsonen 2021-2022 var fællesordningen fx på 86 teatre og producenter, som i alt fik 18.752.035 kr. i formidlingstilskud fra pulje 2 via Scenit. 

Formidlingstilskud til øvrige stationære teatre, ikke stationære teatre samt teaterkompagnier/projektteatre

Scroll til siden for at se hele tabellen

Af tabellen fremgår formidlingstilskudsbeløbet i alt mio. kr. til pulje 2-modtagere i perioden fra sæsonen 2017/2018 til 2022/2023. Der ses et større fald i formidlingstilskuddet til pulje 2-modtagerne i den coronaprægede sæson 2020/2021, men tilskudsbeløbet i alt er i seneste sæson 2022/2023 på niveau med årene før coronapandemien. Det største antal modtagere af formidlingstilskuddet fra pulje 2 ses i den coronaprægede sæson 2019/2020 og igen i seneste sæson 2022/2023 med 118 modtagere i disse to sæsoner.

Kilde: Finansloven

Den Jyske Opera, Tryllefløjten. Foto: Anders Bach.

Pulje 3: Arrangører af turnéteater, teaterforeninger og kulturhuse

Pulje 3 kan søges af teaterforeninger, kulturhuse og arrangører af turnéteater. Puljen er omfattet af en række yderligere kriterier, der skal opfyldes for at få formidlingstilskud: Bl.a. er der krav til lokal forankring og tilskuerantal, der gør, at arrangører ikke kan få formidlingstilskud til turnerende produktioner med et tilskuerantal eller salskapacitet på mindre end 20 pr. forestilling.  

Ved turnéforestillinger er det oftest lokale arrangører, der søger tilskud. Skal arrangører kunne søge tilskud til en gældende forestilling, kræver det, at forestillingen er godkendt til formidlingsordningen gennem ansøgning til Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, som skal søges af teaterkompagniet eller producenten af forestillingen. Ansøgningen kan også sendes ind som fællesansøgning via en koordinerende organisation såsom Danmarks Teaterforeninger, som fremsender en samlet ansøgning over tilskudsmodtageres planlagte forestillinger. 

31% af den samlede finanslovsbevilling er fastsat til pulje 3.

Formidlingstilskud til arrangører af turnerende teater

Scroll til siden for at se hele tabellen

Af tabellen fremgår formidlingstilskudsbeløbet i mio. kr. til pulje 3-arrangører samt antallet af opførsler med formidlingstilskud i perioden 2017/2018 til 2022/2023. Sæsonerne med det laveste antal opførsler med formidlingstilskud for pulje 3 i perioden ses i de seneste to sæsoner, 2021/2022 og 2022/2023, og højeste antal opførsler ses i sæsonen 2017/2018 samt i de to efterfølgende sæsoner. Sæsonen med det højeste antal samlede tilskud fra formidlingsordningen ses i 2019/2020 med 25,6 mio. kr. i alt, og sæsonen med det laveste formidlingstilskud i perioden er i 2018/2019 med 18,6 mio. kr.

Kilde: Finansloven

Hvad er særligt for ordningen?

For at få formidlingstilskud skal forestillingerne være at betragte som professionel scenekunst og være offentligt tilgængelige. Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der afgør om forestillinger er af professionel karakter. Dog er teatre med statstilskud jf. scenekunstloven berettiget til at få formidlingstilskud uden af søge om godkendelse af forestillinger hos Kunstfonden. Det gælder turnéforestillinger fra landsdelsscenerne, egnsteatrene, små storbyteatre samt Folketeatret, Det Kgl. Teater, Den Jyske Opera, Dansk Danseteater, Fredericia Teater, Randers Teater, Vendsyssel Teater samt teatre, producenter og produktioner, der har fået støtte fra Projektstøtteudvalget for Scenekunst, Musikdramatisk pulje eller er godkendt af Refusionsudvalget. 

En mindre del af tilskuddet kan bruges på markedsføring og administration. 

69% af den årligt fastsatte finanslovsbevilling for formidlingstilskud afsættes til pulje 1 og 2, og 31% afsættes til pulje 3. 

Mindsteprisen for billetter, der får formidlingstilskud skal være 32 kr. ex moms for kunden. 

Hvad er tilskudsstørrelsen, og hvordan beregnes den?

Fordelingen af tilskuddet til teatrene i pulje 1 og pulje 2 sker ift. rabat-billetsalget fra forudgående sæson. Konkret fastsættes der satser for hhv. børne/ungdoms- og voksenbilletter med rabat, som ganges med antal solgte billetter for hhv. børn/unge og voksne i forrige sæson. Får et teater beregnet tilskud på denne måde, kaldes det for et ”regnskabsteater”. Har et teater ændrede vilkår fra sæson til sæson eller problemer med kontinuerlig drift, kan det blive til såkaldt ”budgetteater”, som får en á conto-pulje, der baseres på forventet billetsalg frem for forrige sæsons billetsalg. Fx har coronapandemien medvirket til, at mange teatre i ordningen fik beregnet á conto tilskud for perioden 2020-21 grundet nedlukninger og restriktioner. Budgetteatrene skal tilbageføre tilskud for billetter, der ikke er blevet solgt. 

Tilskuddet fra pulje 1 og pulje 2 går til teatre på baggrund af antal solgte rabatbilletter i forrige sæson. Det vil sige, at hvis et teater har solgt mange rabatbilletter i en sæson, så er de sikret et større formidlingstilskud i efterfølgende sæson. 

I sæsonen 2023/24 blev der i alt givet tilsagn om formidlingstilskud fra pulje 2 på i alt 34.315.700 kr. I 2022/23 var beløbet 34.088.679 kr. og i 2021/22 29.365.217 kr. 

For pulje 2 er der to frister, der fordeles med hhv. 90% af bevillingen i hovedrunden marts og 10% i november på en ekstrarunde. Læs her og her, hvad der blev udbetalt til pulje 3 for sæsonen 2023/24 i hoved- og ekstrarunden. 

Periode

Tilskuddet kan søges hos Slots- og Kulturstyrelsen i regnskabsåret, som for ordningen følger teatersæsonen, der varer fra d. 1. juli til d. 30. juni efterfølgende år.

Hvem kan ikke søge formidlingstilskud?

Det Kongelige Teater og Det Ny Teater kan ikke søge formidlingsordningen, da formidlingstilskuddet er en integreret del af de to teatres driftsbevilling.  

Lukkede forestillinger på institutioner kan ikke få formidlingstilskud. 

Hvem administrerer formidlingsordningen?

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der administrerer formidlingsordningen.  

For pulje 2 administrerer Scenit ordningens ansøgning og afrapportering til styrelsen for omkring 100 små og store producenter. I pulje 2 har Scenit med teatrene etableret en såkaldt Solidarisk pulje for regnskabsteatrene, der gør, at teatrenes ikke-forbrugte tilskud overføres til teatre, som har brugt hele eget tilskud pga. flere antal solgte billetter. Dvs. at tilskuddet til teatrene, der sælger mindre end året forinden, bliver overført i solidaritet, så tilskuddet forbliver i de Scenit-administrerede teatres kredsløb, og dermed ikke tilbagebetales.

Anmærkning: Kulturens Analyseinstitut er i gang med at indhente og bearbejde data vedrørende formidlingsordningen. Denne side opdateres løbende i takt med, at data rekvireres fra de relevante instanser.

 

Er du interesseret i at læse mere?

  • Det nuværende og kommende datagrundlag fra Danmarks Statistik stammer fra Statistikbank-tabellerne SCENE10A (aktiviteter og publikum) og SCENE08A (økonomidata)

Brancheblik på scenekunsten i Danmark er udviklet i et samarbejde mellem Kulturens Analyseinstitut og Dansk Teater.