Brancheblik: Scenekunst

Statens Kunstfond: Projektstøttede teatre

Kort om ordningen

Statens Kunstfond fremmer scenekunsten i Danmark ved at uddele støtte til forskellige kunstarter. Statens Kunstfond får på de årlige finanslove tildelt midler som fordeles gennem fondens forskellige udvalg. På scenekunstområdet er det Projektstøtteudvalget for Scenekunst – også kaldt PUS – der uddeler projektstøtte og enkelte flerårige driftsstøttemidler for kunstfonden. Udvalgets uddelingsfokus er defineret af scenekunstlovens §18 stk. 2, der angiver, at fordelingen af støtte skal ”lægge vægt på at fremme udviklingen af nye scenekunstformer og anden eksperimenterende virksomhed”. Udvalgets arbejde skal derfor følge kriterierne fra lov om Statens Kunstfonds virksomhed om at fremme kunsten i Danmark gennem vurdering af kunstnerisk kvalitet og talent. 

Gazart, KIK, Køn i Krop. Foto: Søren Meisner.

Hvem retter ordningen sig mod?

Udvalget støtter projekter og aktiviteter i ”teatre, frie grupper, projektteatre, børneteatre, egnsteatre og små storbyteatre inden for alle genrer af scenekunsten” og støtter yderligere en række internationale aktiviteter på scenekunstområdet. I kortlægningen af scenekunstfeltet benævnes scenekunstinstitutioner, der støttes af Projektstøtteudvalget for Scenekunst, som projektteatre, da de modtager projektstøtte. Projektteatrene står modsat de såkaldte institutionsteatre, der ifølge Projektstøtteudvalget er de teatre og scenekunstkompagnier, der jf. lovgivningen er uden for projektstøtteudvalget område, dvs. Det Kongelige Teater, landsdelsscenerne, Den Jyske Opera og teatrene under Det Københavnske Teatersamarbejde. Udvalget kan dog yde støtte til samarbejde mellem projektteatre og institutionsteatre. Via en af puljerne uddeler udvalget også driftsstøtte til en række scenekunstaktører over flere sæsoner, som bl.a. kan ses i seneste mødereferat for puljeuddelingen. 

Projektstøtteudvalget for Scenekunsts støtteområder

 •  Skabende scenekunstnere: Kunstnere inden for teater, dans og andre scenekunstformer, der arbejder på at skabe nyt kunstnerisk indhold og produktioner.
 •  Præmiering af scenekunstneriske værker: Anerkendelse og belønning af kunstneriske præstationer og kunstværker inden for scenekunstområdet.
 •  Stationær og turnerende samt opsøgende scenekunstvirksomhed: Dette omfatter mindre teatre, scenekunstgrupper og uafhængige scenekunstnere, samt deres samarbejde med andre teatre og aktører på scenekunstområdet.
 •  Fremme af ny dansk dramatik: Støtte til udviklingen og præsentationen af nyt dramatisk materiale inden for scenekunsten.
 •  Anskaffelse af teknisk udstyr m.v.: Midler til at forbedre teknisk kapacitet og udstyr inden for scenekunsten.
 •  Fremme af scenekunstens internationale aktiviteter og samarbejde: Støtte til at fremme dansk scenekunst på det internationale marked og tilskynde til samarbejde med udenlandske kunstnere og institutioner. Professionelle scenekunstaktører kan søge tilskud til forskellige internationale aktiviteter, som man kan læse nærmere om her og søge her og her.
 •  Andre aktiviteter, der kan fremme lovens formål: Dette giver Statens Kunstfond fleksibilitet til at støtte en bred vifte af projekter og initiativer, der er i overensstemmelse med fondens overordnede mål.

Projektstøtteudvalgets tilskudsstørrelse i 2024

I 2024 uddeler Projektstøtteudvalget 129,7 millioner kr. til scenekunstneriske formål. 

Anmærkning: Kulturens Analyseinstitut er i øjeblikket i proces med at indhente og bearbejde data fra Slots- og Kulturstyrelsen vedrørende Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunsts tildelinger, som vil lægges op på hjemmesiden senere.

Hvor kan man se og søge kunstfondens projektstøttepuljer for scenekunst?

Her kan du søge både scenekunstområdernes projektstøtte og legater samt støtte til tværæstetiske projekter. De nuværende puljer er:

 • Scenekunst for børn, unge og voksne samt internationale aktiviteter.
 • Internationale aktiviteter.
 • Festivaler med internationalt indhold
 • Deltagelse i International Tanzmesse
 • Deltagelse på CINARS
 • Kvalitetsudvikling af egnsteatre
 
Projektstøtteudvalgets tværgående puljer og projekter indebærer:
 • DUKE (Den unge kunstneriske elite)
 • Tværæstetiske projekter for musik og scenekunst
 • Huskunstnerordningen
 • Tidsskriftsstøtte
 • Kunst på banen
 • Bæredygtighedsindsatsen

Projektstøtteudvalgets andre ansvarsområder

Statens Kunstfond har også en rolle i at følge udviklingen blandt egnsteatrene. Projektstøtteudvalget og Slots- og Kulturstyrelsen bistår kommuner og teatre med udarbejdelsen af aftaler, der løber over en længere periode, og som kan fremme langsigtet planlægning og stabilitet og sikre kontinuitet i kulturelle aktiviteter. Projektstøtteudvalget kan bl.a. ”træffe afgørelse om, hvorvidt en aftale danner grundlag for, at institutionen kan opnå status som egnsteater”, og dette med udgangspunkt i, om udvalget kan godkende teatret som værende professionelt producerende. Læs nærmere om udvalgets behandling af egnsteateraftalerne her. 

Hvem er Projektstøtteudvalget for Scenekunst, og hvordan bliver de udvalgt?

Der er fem medlemmer af Projektstøtteudvalget for Scenekunst. De fem medlemmer, deres beskikkelsesperiode, honorar og stillingsbetegnelser kan findes her. Ifølge lov om Statens Kunstfonds virksomhed skal Projektstøtteudvalget for Scenekunst bestå af 5 medlemmer, hvoraf 3 er udpeget af Kunstfondens repræsentantskab og 2 er udpeget af kulturministeren, som også udvælger én af medlemmerne som udvalgets forperson. Medlemmer beskikkes altid for en fireårig periode. 

Det nuværende udvalgs strategiske indsatsområder er: Udvikling af genrer og formater, internationalt arbejde og langsigtet tænkning. 

Anemonen og MYKA co-produktion, Mycelium. Foto: Anne Sofie Vermund.

Hvordan adskiller projektstøtteudvalget sig fra legatudvalget?

Statens Kunstfond har også et Legatudvalg for Scenekunst, hvor bl.a. scenekunstinstruktører, scenografer, dramatikere og koreografer kan søge arbejdslegater. Arbejdslegater gives for at støtte samlet udvikling af en kunstners arbejde, så det gives ikke til projekter eller arbejdsopgaver. Legatudvalget premierer også forestillinger og indstiller kandidater til hædersydelser til fondens Repræsentantskab. I 2024 uddeler legatudvalget 4,3 mio. kr. i legatstøtte. Se de tre medlemmers beskikkelsesperiode, honorar og stillingsbetegnelser her. Ifølge lov om Statens Kunstfonds virksomhed skal der være 3 medlemmer i udvalget, hvoraf kunstfondens repræsentantskab udpeger 2 medlemmer og kulturministeren udpeger 1. 

Statens Kunstfond har yderligere Musikdramatisk Udvalg, der giver “tilskud til tværkunstneriske projekter i krydsfeltet mellem musik og scenekunst” med ønsket om at fremme genrens udvikling, dens omkringliggende miljø og mødet publikum.

Hvor kan man se uddelingerne på scenekunstområdet?

Her kan du finde alle uddelinger på scenekunstområdet. I mødereferaterne nederst på siden her kan man i udvalgets mødereferater se, hvem der fra 2020 t.o.m. 2023 har ansøgt og hvem der har fået tilsagn og afslag.  

Anmærkning: Kulturens Analyseinstitut er i gang med at indhente og bearbejde data vedrørende uddelingerne, som vil lægges op på hjemmesiden løbende. 

Hvem administrerer ordningen og tilskud?

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der er sekretariat for Statens Kunstfond. Statens Kunstfond har den endelige administrative beslutningskompetence med hensyn til fordeling af midler, der er bevilget til Projektstøtteudvalgets virksomhed på de årlige finanslove. Dette giver kunstfonden myndighed til at beslutte, hvordan midlerne skal fordeles for at opnå de ønskede kunstneriske og kulturelle resultater. 

Hvem kan ikke søge?

Institutionsteatrene Det Kongelige Teater, landsdelsscenerne, Den Jyske Opera og teatrene under Det Københavnske Teatersamarbejde kan ikke søge ved Projektstøtteudvalget for Scenekunst. Dog kan man søge støtte til samarbejder mellem projektteatre og institutionsteatre hos projektstøtteudvalget. 

Hvad kan Statens Kunstfond yde støtte til i hht. loven?

 • Skabende scenekunstnere 
 • Præmiering af værker inden for scenekunst 
 • Stationær, turnerende og opsøgende scenekunst af mindre teatre, grupper og uafhængige kunstnere samt deres samarbejde med andre fra scenekunstfeltet 
 • Fremme ny dansk dramatik 
 • Anskaffelse af udstyr for teknik 
 • Fremme internationale scenekunstaktiviteter og samarbejde 
 • Andre aktiviteter, der kan bidrage til at fremme scenekunstlovens formål

Kilde: Scenekunstlovens kapitel 8 § 18

Off Off/Production og Aveny-T, Arendt - At se i mørke. Foto: Emilia Therese.

De projektstøttede teatres produktioner og forestillinger

Antal produktioner på teatre støttet af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst i alt i sæsonerne 2015/2016 til 2022/2023

I nedenstående figur fremgår det samlede antal af produktioner på de projektstøttede teatre fra sæson 2015/2016 til 2022/2023. Det laveste antal produktioner i en ikke-coronapåvirket sæson var i 2016/2017 med 98 produktioner, og det højeste antal produktioner var på samlet 2010 i den seneste sæson 2022/2023. I sæsonerne efter coronapandemien er antallet af produktioner på ca. samme niveau som årene op til pandemien.

Kilde: Danmarks Statistik, tabellen SCENE10A 

Antal forestillinger på projektstøttede teatre i alt i sæsonerne 2015/2016 til 2022/2023

 

 

 

 

Af figuren fremgår antallet af forestillinger på de projektstøttede teatre fra sæson 2015/2016 til 2022/2023. Antallet af forestillinger var højest i sæsonen 2018/2019 og i seneste sæson 2022/2023. I sæsonerne 2019/2020 og 2020/2021 faldt antallet af forestillinger grundet coronapandemien. 
Antallet af forestillinger er i de seneste to sæsoner mere på samme niveau som i årene før coronapandemien. 

Kilde: Danmarks Statistik, tabellen SCENE10A 

Antal tilskuere på projektstøttede teatre i alt i sæsonerne 2015/2016 til 2022/2023

I nedenstående figur fremgår antallet af tilskuere på de projektstøttede teatre fra sæson 2015/2016 til 2022/2023. Antallet af tilskuere lå med store udsving før coronapandemien, hvor der bl.a. ses en fordobling af tilskuere fra 2015/2016 til 2018/2019. Det højeste antal tilskuere i perioden er i 2018/2019 med knap 300.000 tilskuere i alt på de projektstøttede teatre. Det laveste antal ses i den coronapåvirkede sæsson 2019/2020 med knap 91.000 tilskuere i alt. I de seneste to ikke-coronapåvirkede sæsoner ligger tilskuerantallet på omring 220.000 tilskuere i alt.

Kilde: Danmarks Statistik, tabellen SCENE10A 

Projektstøttede teatres tilskuerantal fordelt mellem voksne samt børn og unge under 25 år i sæsonerne 2015/2016 til 2022/2023

I nedenstående figur fremgår antallet af tilskuere på de projekstøttede teatre fordelt på voksne samt børn og unge under 25 år. Af figuren fremgår det, at der generelt er flere tilskuere i den yngre målgruppe på de projektstøttede teatre, hvilket gælder for hver sæson i hele perioden, hvor der er en større andel yngre tilskuere end voksne tilskuere. Der ses et fald i antal tilskuere i begge målgrupper under de to coronapåvirkede sæsoner 2019/2020 og 2020/2021, hvorefter der i 2021/2022 ses en procentuel stor fordeling af den yngre målgruppe, der også dominerer tilskuerpladserne i 2022/2023. Den voksne målgruppe er i de seneste to sæsoner ikke på niveau med tilskuerantallet for voksne i de to år op til coronapandemien. De højeste antal af voksne tilskuere ses i sæsonen 2018/2019 med ca. 133.000 voksne tilskuere, hvilket er samme år med størst antal tilskuer i den yngre målgruppe, der har små 34.000 flere tilskuere end den voksne målgruppe i samme sæson.

Kilde: Danmarks Statistik, tabellen SCENE10A 

Anmærkning: Kulturens Analyseinstitut er i gang med at indhente økonomidata samt data vedrørende scenekunstaktiviteter rettet mod børn og unge. Analyseinstituttet arbejder yderligere på at indhente data om uddelingerne fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst. Denne side opdateres løbende i takt med, at data rekvireres fra de relevante instanser.

 

Er du interesseret i at læse mere?

Brancheblik på scenekunsten i Danmark er udviklet i et samarbejde mellem Kulturens Analyseinstitut og Dansk Teater.