Vedtægter for Kulturens Analyseinstitut

§ 1 Navn

Kulturens Analyseinstitut (herefter kaldt instituttet) er oprettet i henhold til tekstanmærkning nr. 240 ad 21.11.23 til § 21 på finansloven 2022.

Stk. 2. Instituttet er en offentlig selvejende institution omfattet af forvaltningsloven og lov om offentlighed i forvaltningen.

§ 2 Hjemsted

Instituttet har hjemsted i Roskilde Kommune.

§ 3 Formål

Instituttet skal som uafhængigt institut skabe overblik over og indsigt på kunst og kulturområdet, herunder for kunstnere, organisationer, institutioner og øvrige ansatte på kunst og kulturområdet.

Stk. 2. Instituttet har med afsæt i evidens og faktabaserede undersøgelser til opgave at:

1) skabe opmærksomhed om og indsigt i sammenhængen mellem kunst og kultur og samfund lokalt, nationalt og internationalt
2) bidrage til den kulturpolitiske debat om kunstens og kulturens tilstand og udvikling lokalt, nationalt og internationalt
3) skabe overblik over og perspektivere aktuel forskning på området nationalt og internationalt og vurdere rækkevidden af kulturpolitiske initiativer
4) gennemføre uafhængige udredninger, analyser, undersøgelser og evalueringer af betydning for kunstens og kulturens udvikling
5) stille resultater, spørgeskemaer, data mv. frit til rådighed for offentligheden, så der kan sikres gratis adgang til viden om kultur (kravet gælder ikke rekvirerede opgaver)
6) formidle indsigt og viden til offentligheden på en tilgængelig og relevant måde
7) give kunstens og kulturlivets aktører, medierne, forskere og beslutningstagere inspiration og værktøjer til at arbejde med kunstens og kulturens sociale og økonomiske aspekter, og fremme og facilitere en kontinuerlig dialog mellem kunstens og kulturlivets aktører.

§ 4 Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af 9 medlemmer, der tilsammen skal repræsentere kompetencer inden for ledelse, økonomi, dansk og international kulturpolitik, kultur og kunstfaglighed, viden om psykologi, sociologi og lignende, forskning samt statistik. Bestyrelsens medlemmer beskikkes af kulturministeren, og kulturministeren udpeger blandt disse en bestyrelsesleder.

Stk. 2. Bestyrelsesleder og medlemmer beskikkes af kulturministeren for 4 år ad gangen, jf. dog overgangsbestemmelse i § 4, stk. 3 nedenfor. Genbeskikkelse i umiddelbar forlængelse af en beskikkelsesperiode kan kun finde sted én gang. Bestyrelsen beskikkes første gang den 18. august 2022.

Stk. 3. Ved beskikkelsen af bestyrelsen den 18. august 2022 udgør beskikkelsesperioden 4 år for 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 år for 3 af medlemmerne. Herefter beskikkes bestyrelsesleder og medlemmer af kulturministeren for perioder af 4 år ad gangen.
To ny bestyrelsesmedlemmer er beskikket for perioden 1. august 2023 til 31. december 2025. Hvis bevillingen finansloven forlænges ud over 2025, forlænges beskikkelsen frem til senest 31. juli 2027.

Stk. 4. Udtræder et medlem af bestyrelsen inden udløbet af sin beskikkelsesperiode, beskikker kulturministeren et nyt medlem for den resterende del af perioden.

Stk. 5. Bestyrelsen beskikkes under iagttagelse af reglerne i lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 1678 af december 2013.

§ 5 Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse og er det øverste organ for instituttet.

Stk. 2. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af instituttets virksomhed. Bestyrelsen skal tage stilling til, om instituttets drift er forsvarlig, og om kapitalberedskabet til enhver tid er forsvarligt i forhold til instituttets drift.

Stk. 3. Bestyrelsen fastlægger de overordnede retningslinjer for driften af instituttet og følger instituttets daglige ledelse, jf. § 10.

Stk. 4. Bestyrelsen fastlægger ved sin forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

§ 6 Bestyrelsesmøder og beslutningsdygtighed

Bestyrelsen afholder møde mindst fire gange om året, og i øvrigt så ofte som bestyrelseslederen finder det nødvendigt, eller når mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter begrundet skriftlig begæring herom til bestyrelseslederen.

Stk. 2. Bestyrelsen indkaldes af bestyrelseslederen. Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker ved meddelelse på et bestyrelsesmøde, hvor alle er til stede, eller i øvrigt med mindst 5 hverdages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt tid og sted for mødets afholdelse.

Stk. 3. Ekstraordinært møde skal indkaldes senest 3 dage efter begæring af bestyrelsesleder eller mindst 3 medlemmer.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når bestyrelsesleder samt mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 5. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er bestyrelseslederens stemme afgørende.

§ 7 Bestyrelsens vederlag

Bestyrelsesmedlemmerne kan årligt modtage et sædvanligt vederlag for arbejdet som medlem af bestyrelsen. Kulturministeren fastsætter vederlaget efter hvervets art og arbejdets omfang.

§ 8 Tavshedspligt, loyalitetspligt og inhabilitet

I sager af fortrolig karakter har medlemmer og observatører tavshedspligt i henhold til forvaltningslovens regler.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer skal over for offentligheden handle loyalt over for bestyrelsens beslutninger.

Stk. 3. Et medlem af bestyrelsen må ikke være til stede under behandlingen og afgørelsen af en sag, hvis der foreligger omstændigheder, som er egnet til at vække tvivl om vedkommendes habilitet.

§ 9 Rådgivende panel

Bestyrelsen skal etablere et bredt sammensat rådgivende panel bestående af repræsentanter for kulturlivet, herunder kunstnere, institutioner, organisationer mv. Det rådgivende panel inviteres løbende og mindst to gange årligt til at indgå i en dialog om instituttets virksomhed.

Stk. 2. Instituttet skal årligt sikre involvering af og dialog med kunstens og kulturlivets aktører, for eksempel ved etablering af netværksforum eller afholdelse af dialogbaserede arrangementer.

§ 10 Den daglige ledelse

Instituttets daglige ledelse varetages af en direktør.

Stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger instituttets direktør. Direktøren har inden for den af bestyrelsen vedtagne funktionsbeskrivelse, direktionsinstruks og budget det faglige samt ledelsesmæssige ansvar for instituttets samlede virksomhed. Direktøren ansætter og afskediger instituttets øvrige personale i overensstemmelse med statens løn og personaleregler.

Stk. 3. Direktøren skal handle inden for de budget og bevillingsmæssige rammer samt øvrige tilskudsbetingelser, der er fastsat for instituttet.

§ 11 Tegningsret

Instituttet tegnes af bestyrelseslederen i forening med et bestyrelsesmedlem eller af bestyrelseslederen i forening med direktøren for instituttet.

Stk. 2. Ved bestyrelseslederens længere fravær udpeger kulturministeren en midlertidig bestyrelsesleder (stedfortræder) blandt bestyrelsens øvrige medlemmer. Stedfortræderen agerer bestyrelsesleder og honoreres herfor, indtil den udpegede bestyrelsesleder er genindtrådt i bestyrelsen.

§ 12 Hæftelse

Instituttet hæfter alene med sine aktiver for de forpligtelser, som bestyrelsen og ledelsen lovligt pådrager instituttet.

§ 13 Finansiering

Staten yder et årligt driftstilskud til dækning af instituttets virke.

Stk. 2. Instituttet kan ud over sin kernevirksomhed tilvejebringe yderligere indtægter ved rekvirerede opgaver, som falder inden for instituttets formål og er foreneligt med varetagelsen af instituttets øvrige opgaver jf. dog stk. 4.

Stk. 3. Instituttet kan desuden til opfyldelse af sit formål og under hensyntagen til sin uafhængighed modtage indtægter fra fonde, gaver mv. samt indtjening ved udgivelser, begrænset deltagerbetaling ved konferencer og lignende.

Stk. 4. Instituttet skal iagttage de til enhver tid gældende konkurrence og EU statsstøtteregler.

§ 14 Budget, regnskab og revision

Instituttets regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Instituttets årsregnskab skal iagttage de til enhver tid fastsatte krav i lovgivningen om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet med tilhørende bekendtgørelse.

Stk. 3. Direktøren skal årligt udarbejde forslag til budget for det kommende regnskabsår, der skal godkendes af bestyrelsen og indsendes til Slots og Kulturstyrelsen til godkendelse senest 2 måneder før regnskabsårets begyndelse.

Stk. 4. Årsregnskabet med tilhørende ledelsesberetning skal godkendes af bestyrelsen og være påtegnet af bestyrelsen, direktøren og instituttets revisor.

Stk. 5. Årsregnskabet revideres af en af bestyrelsen valgt godkendt revisor. Revisor vælges for 1 år ad gangen.

Stk. 6. Årsregnskabet med tilhørende ledelsesberetning samt en genpart af revisionsprotokollen skal indsendes til Slots og Kulturstyrelsen til godkendelse senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning.

§ 15 Vedtægtsændringer og ophør

Bestyrelsen udarbejder instituttets vedtægter, som godkendes af Kulturministeriet. Vedtægtsændringer kræver tilslutning fra mindst 2/3 af bestyrelsen på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder. Ændringerne skal godkendes af Kulturministeriet.

Stk. 2. Instituttet kan kun nedlægges ved lov.

Stk. 3. I tilfælde af instituttets ophør overgår instituttets nettoformue til staten eller til et af Kulturministeriet godkendt formål, jf. § 3.

§ 16. Ikrafttræden

Vedtægterne er vedtaget af bestyrelsen for instituttet den 3. oktober 2022 og træder i kraft den 3. oktober 2022.