Det Kongelige Teater

Kort om ordningen

Det Kongelige Teater er Danmarks nationalscene samt landets største teater. Teatret er en statsinstitution under Kulturministeriet, som teatret indgår flerårige rammeaftaler med. Rammeaftalerne fastsættes politisk hvert fjerde år med bevillingsmidler fra finansloven og med Kulturministeriets departement som tilsynsmyndighed. Teatret er omfattet af scenekunstlovens kapitel 2 § 2, der definerer dets hovedopgave: Uden ensidighed at “producere et repertoire af høj kunstnerisk kvalitet inden for ballet, opera og skuespil” gennem både danske værker, klassiske traditioner og udvikling af samtidens scenekunst. Teatret består af seks forskellige scener (Gamle Scene på Kongens Nytorv, Skuespilhusets Store Scene, Lille Scene og Mellemgulvet samt Store Scene og Takkelloftet på Operaen) og turnerer i hele landet.

Særlige bestemmelser for ordningen

Antal forestillinger på Det Kongelige Teater i alt i sæsonerne 2015/2016 til 2022/2023

 

 

 

Af figuren fremgår antallet af forestillinger på Det Kongelige Teater fra sæson 2015/2016 til 2022/2023. Antallet af forestillinger var højest i sæsonerne 2016/2017 og 2017/2018. I sæsonerne 2019/2020 og 2020/2021 var antallet af forestillinger markant lavere end i de øvrige sæsoner grundet coronapandemien. Antallet af forestillinger er i de seneste to sæsoner mere på niveauet, som ses før coronapandemien. 

Kilde: Danmarks Statistik, tabellen SCENE10A 

Antal tilskuere på Det Kongelige Teater i alt i sæsonerne 2015/2016 til 2022/2023

I nedenstående figur fremgår antallet af tilskuere på Det Kongelige Teater fra sæson 2015/2016 til 2022/2023. Antallet af tilskuere lå relativt stabilt før coronapandemien. I sæsonerne 2016/2017 til 2018/2019 lå antallet af tilskuere på omkring lidt under 500.000 pr. sæson. Sammenlignet med sæsonerne før coronapandemien ligger antallet af tilskuere på Det Kongelige Teater højere i både 2021/2022 og 2022/2023, hvoraf seneste sæson har det højeste antal tilskuere over hele perioden med over 643.000 tilskuere i alt. 

Kilde: Danmarks Statistik, tabellen SCENE10A 

Scenekunstaktiviteter rettet mod børn og unge som målgruppe

Det Kongelige Teaters tilskuere, produktioner og forestillinger rettet mod børn og unge under 25 år i sæsonerne 2015/2016 til 2022/2023

I nedenstående figur fremgår den procentvise andel af produktioner, forestillinger og tilskuere på Det Kongelige Teater særligt rettet mod børn og unge under 25 år som målgruppe i perioden 2015/2016 til 2022/2023. Der er sket et generelt fald i antal tilskuere under 25, som er på sit laveste i de to coronaprægede sæsoner 2019/2020 og 2020/2021. Derimod ses en stigning i antal forestillinger og produktioner frem mod den seneste sæson 2022/2023, hvor den procentvise andel af forestillinger er på  sit højeste. Kulturens Analyseinstitut undersøger i øjeblikket, hvorvidt der er en fejlkilde vedrørende fraværet af produktioner og forestillinger i perioden 2015/2016 og 2016/2017.

Kilde: Danmarks Statistik, tabellen SCENE10A 

Det Kongelige Teaters publikumsantal fordelt mellem voksne samt børn og unge under 25 år i sæsonerne 2015/2016 til 2022/2023

I nedenstående figur fremgår antallet af tilskuere på Det Kongelige Teater fordelt på voksne samt børn og unge under 25 år. Af figuren fremgår det, at andelen af tilskuere, der er børn og unge under 25, ligger stabilt i hele perioden frem mod de coronaprægede sæsoner 2019/2020 og 2020/2021, hvorefter der i 2021/2022 ses det højeste publikumsantal i den yngre publikumsgruppe med over 82.000 tilskuere. For den voksne publikumsgruppe stiger andelen af tilskuere frem mod de coronaprægede sæsoner, og under coronapandemien i falder andelen af tilskuere også. Herefter stiger antallet at voksne tilskuere og har i de seneste to sæsoner 2021/2022 og 2022/2023 de højeste tilskuerantal over hele perioden.

Kilde: Danmarks Statistik, tabellen SCENE10A 

Det Kongelige Teaters samlede økonomi

Det Kongelige Teaters samlede økonomi i sæsonerne 2015/2016 til 2022/2023

Nedenstående figur viser Det Kongelige Teaters samlede økonomi i mio. kr. for sæsonerne 2015/2016 til 2022/2023 fordelt på indtægter i alt, statsligt tilskud, kommunalt tilskud og egenindtægter samt en beregning af egenindtægt i pct. (vist ved den sorte kurve) af samlede indtægter. Teatrets statslige tilskud ligger relativt stabilt i hele perioden, og ligeledes ligger det kommunale tilskud fra Københavns Kommune uforandret for hver sæson på ca. 48 mio. kr. over hele peioden. Teatrets egenindtægter er relativt stabile over perioden, men falder i coronapandemiens anden sæson i 2020/2021 og er ligeledes lavt året efter. Andelen af egenindtægter er i seneste sæson 2022/2023 på det højeste i hele perioden med 306 mio. kr., hvilket gør sæsonen 2022/2023 til den sæson, hvor Det Kongelige Teater har flest indtægter i alt over hele perioden med samlet 915 mio. kr.

Kilde: Danmarks Statistik, tabellen SCENE08A
Anmærkning: Enhed søjler: mio., tendenslinje: pct. 
Anmærkning: Grafens tal er ikke reguleret efter nettoprisindeks

Er du interesseret i at læse mere?

Brancheblik på scenekunsten i Danmark er udviklet i et samarbejde mellem Kulturens Analyseinstitut og Dansk Teater.