§ 5-teatre med særlige opgaver

Kort om ordningen

Scenekunstlovens § 5 omfatter teatre og andre institutioner på scenekunstområdet med særlige opgaver. Teatrene omfattet af ordningen modtager fast statslig støtte, som sikrer, at de kan opfylde deres forpligtelser vedrørende scenekunstens mangfoldighed og kvalitet på tværs af Danmark, der sikrer et alsidigt udbud af scenekunst og bidrager til et aktivt scenekunstmiljø i landet. Teatrene skal samarbejde med andre aktører på scenekunstområdet og være del i udviklingen af den danske scenekunst ved at være eksperimenterende institutioner. § 5-teatre med særlige opgaver under ordningen udgøres af forskellige teatertyper, som alle varetager særlige scenekunstpolitiske formål og bidrager til scenekunstområdet gennem aktiviteter med både dansk og internationalt islæt. Der kan indgås flerårige rammeaftaler mellem Kulturministeriet, de støttede teatre og eventuelle kommuner, som også yder tilskud. Rammeaftalerne fastsætter mål og krav til teatrenes virksomhed og opererer inden for de rammer, der er fastsat i scenekunstloven og bekendtgørelsen om teatre og andre institutioner med særlige opgaver. Der er tre teatertyper for hvem ordningen gælder i dag: Landsdelsscenerne, turnéforpligtede teatre samt andre teatre. 

Vendsyssel Teater, Håndværkerne. Foto: Emilia Therese.
Odense Teater, Jul på slottet. Foto: Emilia Therese.

1. Landsdelsscenerne

Landsdelsscenerne består af Odense Teater, Aarhus Teater og Aalborg Teater. Landsdelsscener har et særligt ansvar for scenekunstudbuddet i sine respektive landsdele. Sammen med to af de turnéforpligtede teatre, Den Jyske Opera og Folketeatret, har landsdelsscenerne pligt til at opføre ”et alsidigt og kvalitetspræget repertoire” af både ældre og nye værker, herunder særligt danske værker. 

2. Teatre med turnéforpligtelse

De turnéforpligtede § 5-teatre med særlige opgaver er Dansehallerne, Dansk Danseteater, Folketeatret og Den Jyske Opera. De har hver især forskellige forpligtelser fastsat i bekendtgørelsen. Alle på nær Dansehallerne har dét tilfælles, at de skal udbyde turnéforestillinger i hele Danmark, hvorimod Dansehallernes i stedet kan administrere nationale turnéordninger for moderne scenedans og koreografi. Folketeatrets forpligtelse hviler på at skulle samarbejde med andre scenekunstinstitutioner, så teatrets turnéproduktioner kan være både egne og co-produktioner og Folketeatret indgår med sine faste scener i Det Københavnske Teatersamarbejde”. Den Jyske Operas bidrag består af musikdramatiske værker. Dansk Danseteaters bidrag består af moderne scenedans af høj kvalitet. Dansehallerne har til opgave at ”styrke og fremme professionel dansekunst”, udviklingen af den moderne dans samt stille fysiske faciliteter til rådighed og fremme interesse og kendskab for dans hos børn og unge. 

3. Andre teatre

Ved en større scenekunstaftale i 2019 blev Randers Teater og Vendsyssel Teater en del af ordningen for § 5-teatre med særlige opgaver. Randers Teater skal producere og præsentere professionel scenekunst for både børn og voksne, og skal arbejde med talentudvikling, interessen for scenekunst og har særligt ansvar for regionalt samarbejde på tværs af flere kommuner. Vendsyssel Teaters fokus er bestemt til udviklingen og styrkelsen af ny dansk dramatik med produktioner baseret i Vendsyssel og omegn.  

Hvem er § 5-teatre med særlige opgaver i dag?

Der er 9 scenekunstinstitutioner under ordningen i 2024: Dansehallerne, Dansk Danseteater, Den Jyske Opera, Folketeatret, Odense Teater, Randers Teater, Vendsyssel Teater, Aarhus Teater og Aalborg Teater. Pr. 1. januar 2025 indlemmes Fredericia Musicalteater i ordningen.

Se teatrenes geografiske placering og kommune(r) i nedenstående interaktive kort.

Dansehallerne København
Københavnsk hovedafdeling, rykker september 2024 til lokaler i Kedelhuset på Franciska Clausens Pl. 27, 1799 København V
Dansehallerne Aarhus
Aarhusafdelingens sekretariat, Valdemarsgade 1, 8000 Aarhus
Dansk Danseteater
Fast base i Operaen, Ekvipagemestervej 10, 1438 København
Den Jyske Opera
Administration i Musikhuset Aarhus, Skovgaardsgade 2C 8000 Aarhus C
Folketeatret
Nørregade 39, 1165 København
Odense Teater
Jernbanegade 21, 5000 Odense
Randers Teater
Mariagervej 10, 8900 Randers
Vendsyssel Teater
Banegårdspladsen 4, 9800 Hjørring
Aarhus Teater
Teatergaden 1, 8000 Aarhus
Aalborg Teater
Jernbanegade 11, 9000 Aalborg
Vis steder
Dansehallerne København
Københavnsk hovedafdeling, rykker september 2024 til lokaler i Kedelhuset på Franciska Clausens Pl. 27, 1799 København V
Dansehallerne Aarhus
Aarhusafdelingens sekretariat, Valdemarsgade 1, 8000 Aarhus
Dansk Danseteater
Fast base i Operaen, Ekvipagemestervej 10, 1438 København
Den Jyske Opera
Administration i Musikhuset Aarhus, Skovgaardsgade 2C 8000 Aarhus C
Folketeatret
Nørregade 39, 1165 København
Odense Teater
Jernbanegade 21, 5000 Odense
Randers Teater
Mariagervej 10, 8900 Randers
Vendsyssel Teater
Banegårdspladsen 4, 9800 Hjørring
Aarhus Teater
Teatergaden 1, 8000 Aarhus
Aalborg Teater
Jernbanegade 11, 9000 Aalborg
×

Geocoding Error Occured.

Tried to Geocode:

Error Type:

Please be sure to follow the tutorial on how to setup the Google APIs required for the Advanced Google Map Widget.

Google Map API Key Tutorial

Hvilke kriterier skal opfyldes for at komme i betragtning som § 5-teater med særlige opgaver?

  1. Institutionen skal udbyde teater i landsdelen, hvor den er beliggende;  
  2. Institutionen udbyder turneteater i hele landet; 
  3. Institutionen varetager såkaldte specialer i landsdele eller hele Danmark; 
  4. Institutioner har særlige opgaver i landsdele eller i hele Danmark; 
  5. Institutionen har særlige opgaver regionalt over flere kommuner, eller; 
  6. Institutionen er med til at udvikle scenekunsten via eksperimenter eller specielle initiativer (herunder internationale opgaver)

        Læs mere i Scenekunstlovens kapitel 3 § 5

  • Jf. scenekunstlovens § 5 stk. 2. er det kulturministeren, der fastsætter ”nærmere regler om betingelser for tilskud ydet efter stk. 1, herunder vedrørende tilskudsmodtagernes bestyrelser, organisation og ledelse samt formål, alsidighed i repertoiret og varetagelse af specialer og særlige opgaver” 

Hvem administrerer ordningen og tilskud?

Aalborg Teater, Kejserens Nye Klæder. Foto: Allan Toft.

Antal forestillinger på § 5-teatrene i alt i sæsonerne 2015/2016 til 2022/2023

 

 

 

 

Af figuren fremgår antallet af forestillinger på § 5-teatrene fra sæson 2015/2016 til 2022/2023. Antal forestillinger lå stabilt i sæsonerne før corona-pandemien på omkring 1.400-1.500 forestillinger pr. sæson. Sammenlignet med sæsonerne før corona-pandemien ligger antallet af forestillinger højere i både 2021/2022 og 2022/2023 på omkring 1900. 

 

Kilde: Danmarks Statistik, tabellen SCENE10A 

Antal tilskuere på § 5-teatre i alt i sæsonerne 2015/2016 til 2022/2023

I nedenstående figur fremgår antallet af tilskuere på § 5-teatrene fra sæson 2015/2016 til 2022/2023. Antallet af tilskuere lå stabilt før corona-pandemien. I sæsonerne 2015/2016 til 2018/2019 lå antallet af tilskuere mellem 442.000-505.000 pr. sæson. Sammenlignet med sæsonerne før corona-pandemien ligger antallet af tilskuere lavere i både 2021/2022 og 2022/2023.

Kilde: Danmarks Statistik, tabellen SCENE10A 

Scenekunstaktiviteter rettet mod børn og unge som målgruppe

§ 5-teatres tilskuere, produktioner og forestillinger rettet mod børn og unge under 25 år i sæsonerne 2015/2016 til 2022/2023

I nedenstående figur fremgår den procentvise andel af produktioner, forestillinger og tilskuere på § 5-teatre særligt rettet mod børn og unge under 25 år som målgruppe i perioden 2015/2016 til 2022/2023. Fra sæson 2017/2018 og frem er der sket en markant stigning af andelen af både produktioner og forestillinger som henvender sig til børn og unge som målgruppe. Andelen af produktioner henvendt til børn og unge er i sæson 2022/2023 på 30 pct., og er derved den højeste andel i hele perioden. At udbuddet til børn- og ungemålgruppen er steget både på produktioner og forestillinger, afspejles ligeledes i andelen af børn og unge som publikumsmålgruppe. Kulturens Analyseinstitut undersøger i øjeblikket, hvorvidt der er en fejlkilde vedrørende  fraværet af produktioner og forestillinger i perioden 2015/2016 og 2016/2017.

Kilde: Danmarks Statistik, tabellen SCENE10A 

§ 5-teatres publikumsantal fordelt mellem voksne samt børn og unge under 25 år i sæsonerne 2015/2016 til 2022/2023

 

I nedenstående figur fremgår antallet af tilskuere fordelt på voksne tilskuere samt børn og unge under 25 år. I sæsonerne 2019/2020 og 2020/2021 var antallet af tilskuere markant lavere end de øvrige sæsoner grundet corona-pandemien. Der er en stigning i publikumsgruppen bestående af børn og unge under 25 år i perioden fra 2015/2016 til 2022/2023, hvilket stemmer overens med en samlet stigning i udbud af forestillinger og produktioner rettet mod denne målgruppe. Samtidig er der et markant fald i samme periode, hvad angår den voksne publikumsgruppe.

Kilde: Danmarks Statistik, tabellen SCENE10A 

§ 5-teatrenes samlede økonomi

§ 5-teatrenes samlede økonomi i sæsonerne 2015/2016 til 2022/2023

Den nedenstående figur viser § 5-teatrenes samlede økonomi i mio. kr. for sæsonerne 2015/2016 til 2022/2023 fordelt på indtægter i alt, statsligt tilskud, kommunalt tilskud og egenindtægter samt en beregning af egenindtægt i pct. (vist ved den sorte kurve) af samlede indtægter. Tages der højde for nedgang under corona-pandemien ses der alligevel en let faldende tendens i egenindtægt af samlede indtægter.

Kilde: Danmarks Statistik, tabellen SCENE08A
Anmærkning: Enhed søjler: mio., tendenslinje: pct. 
Anmærkning: Grafens tal er ikke reguleret efter nettoprisindeks
Anmærkning fra Danmarks Statistik (tabellen SCENE08A): Kun teatre, der har indberettet regnskabsoplysninger indgår i opgørelsen

Er du interesseret i at læse mere?

Brancheblik på scenekunsten i Danmark er udviklet i et samarbejde mellem Kulturens Analyseinstitut og Dansk Teater.