Nyt samarbejde med Bikubenfonden

Hvad betyder kunst i det offentlige rum?

Hvad betyder det, når vi møder billedkunst, mens vi venter på vores morgentog på vej til arbejde? Hvad får vi med hjem, når vi har mødt en performancekunstner på byens torv under vores indkøbstur? Og hvad oplever vi, når scenekunsten rykker ud af teatersalen og ind i vores lokale park? De spørgsmål vil Kulturens Analyseinstitut og Bikubenfonden undersøge i et nyt samarbejde, der lanceres i dag.

Kulturens Analyseinstitut og Bikubenfonden lancerer samarbejdet for at undersøge kunstens betydning, når vi møder midlertidige værker i det offentlige rum. Ambitionen er at bidrage med ny viden, der kan kvalificere arbejdet med at skabe kunstmøder for borgerne.

Vi har allerede meget indsigt i, hvad kunst betyder for de mennesker, der oplever den på institutionen, mens vores indsigt i, hvad kunstmødet i vores offentlige rum betyder, er mere begrænset. Med nye metoder, indsigter og partnerskaber vil det nye initiativ bidrage til vores fælles offentlige samtale om kunstens betydning for borgere og samtidig styrke beslutningsgrundlaget om kunstens rammer og vilkår for udfoldelse.

”For os ligger samarbejdet i direkte forlængelse af vores strategi om at undersøge kulturens og kunstens betydning for samfundet. Derfor vil vi gerne vide, hvad den professionelle scene- og billedkunst betyder for de mennesker, der oplever den i det offentlige rum. Vi ved allerede, at kultur har værdi for vores mentale helbred og vores trivsel. Men hvad betyder det for borgerne, når kunsten kommer til dem? Det skal vi undersøge,” siger Esben Danielsen, direktør i Kulturens Analyseinstitut.

Ny viden kan styrke kunstens udfoldelse
Flere billed- og scenekunstinstitutioner eksperimenterer med at bryde med billetskranker, scenerum og værker inden for egne mure – og gøre kunsten tilgængelig i de rum, hvor mennesker lever og er – de offentlige rum.

Det er for at lære af de eksperimenter, og skabe de bedst mulige rammer for at folde kunsten ud, at Bikubenfonden ønsker at bidrage til det samlede vidensgrundlag for både institutioner, beslutningstagere og støttegivere:

”Kunsten har en kæmpe betydning for både mennesker og samfund. Derfor er der brug for, at vi nytænker de rammer og vilkår, kunstinstitutioner arbejder indenfor, så vi kan understøtte deres ambitioner om at skabe nærværende kunstmøder for borgerne. Det gælder også udenfor institutionens fire vægge, så flere – og flere forskellige – mennesker kan opleve kunstens betydning i deres hverdag,” siger Dina Vester Feilberg, kunstchef i Bikubenfonden.

Kortlægning af barrierer og muligheder for skabelse af offentlige kunstmøder
Kulturens Analyseinstitut og Bikubenfonden har en fælles ambition om at bidrage med ny viden, der kan kvalificere de politiske beslutninger, der skaber rammerne for borgernes møde med kunst. Det kan potentielt give kunstinstitutioner og deres partnere nye muligheder for at udvikle sig og skabe nye, midlertidige kunstmøder i det lokalområde og de byrum, de holder til i.

 

For eksempel bliver mange kunstinstitutioner målt på antallet af besøgende indenfor deres egne fysiske rammer – mens det publikum, der oplever betydningen af institutionens aktiviteter i et offentligt rum, ofte ikke tælles med.

Et af formålene er, at samarbejdet kan bidrage til at informere fx ny politikudvikling, nye kommunale kunststrategier og nye kunstindsatser. Derfor vil undersøgelsen også kortlægge de administrative praksisser, støttesystemer og rammeaftaler, der har betydning for skabelsen af offentlige kunstmøder.

Kulturens Analyseinstitut og Bikubenfonden vil nu gå i gang med at lave en for-analyse, skabe en faglig følgegruppe for indsatsen, finde frem til cases for undersøgelsen samt løbende formidle og forankre arbejdet blandt feltets mange interessenter, herunder for at bringe eksisterende indsigter og erfaringer i spil.   

Fakta – ”Kunstens Betydning i det offentlige rum”
I 2024-2025 vil Kulturens Analyseinstitut og Bikubenfonden med indsatsen ”Kunstens Betydning i det offentlige rum” styrke vidensgrundlaget om midlertidige kunstmøder i offentlige rum og med den viden som afsæt bidrage til samtalerne om rammerne for kunstens udfoldelse.

Der er et potentiale for at understøtte billed- og scenekunstinstitutioner, kommuner, stat, politikere, fageksperter og andre aktører i at gøre kunsten nærværende og tilgængelig for flere ved at rykke ved kunstinstitutionernes rammer. Det vil samtidig nyskabe muligheder for kunstnerne og dermed fundamentet for at styrke kunstens rolle og samfundsrelevans.

Derfor vil både analysen og forankringen af den blive målrettet de institutioner, der ønsker at udvikle deres formidlingspraksis om kunst i det offentlige rum, og parterne bag initiativet vil samarbejde med kunstfeltets aktører om at nyskabe kunstmødet, så flere – og flere forskellige – mennesker i vores samfund møder kunst.

Afsættet for indsatsen er blandt andet Bikubenfondens arbejde med ”Kunstens Betydning”, der fra 2020-2023 har understøttet ni kommuners og 12 scene- og billedkunstinstitutioners udvikling. Indsatsen viste, at kunsten har en emotionel, en intellektuel, en kreativ og en social dimension for de mennesker, der oplever den i teatret eller på kunstinstitutionen.

Om Kulturens Analyseinstitut og Bikubenfonden
Kulturens Analyseinstitut er en selvejende og uafhængig institution under Kulturministeriet. Instituttets formål er at skabe og samle viden om kulturens betydning i samfundet.

Bikubenfonden arbejder for at nyskabe muligheder for aktuel scene- og billedkunst i Danmark, og dermed for at skabe de bedst mulige rammer for kunstmøder.


Mere information
Jeppe Bo Rasmussen, tlf.: +45 24401897, jbr@bikubenfonden.dk
Chef for public affairs og kommunikation på kunstområdet, Bikubenfonden

Nanna Bernth, tlf.: +45 26 77 13 73, nanna@kulturanalyser.dk
Kommunikation og presse, Kulturens Analyseinstitut

” Vi ved allerede, at kultur har værdi for vores mentale helbred og vores trivsel. Men hvad betyder det for borgerne, når kunsten kommer til dem? Det skal vi undersøge.